• مهلت ارسال مقالات: 1394/5/1 ----> 1394/5/16
  • مهلت پیشنهاد کارگاه: 1394/6/1
  • اعلام نتایج داوری : 1394/7/15 ----> 1394/7/20
  • مهلت ارسال نهائی مقالات پذیرش شده: 1394/8/1
  • زمان برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آبان ماه 1394