جهت ارسال مقالات فارسی و انگلیسی به نکات ذیل توجه نمائید:

  • مقالات حداکثر در 4 صفحه تهیه گردند.
    صفحات اضافی (تا سقف 2 صفحه ) به ازای هر صفحه 500 هزار ریال پس از پذیرش جهت چاپ شارژ می گردند.
  • مقالات توسط نرم افزارهای کنترل plagiarism فارسی و انگلیسی قبل از ارسال به داوران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  • چکیده انگلیسی مقاله برای تمامی مقالات فارسی و انگلیسی باید تهیه گردد.

طبق مصوبه کمیته کنفرانس، جهت جلوگیری از ارسال مقالات بدون کیفیت که بعضاَ می توانند مقالات رد شده از کنفرانس های دیگر نیز باشند، نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله مبلغ 60 هزار تومان پرداخت کنند. در صورتی که مقاله در کنفرانس پذیرفته شود، این مبلغ عیناً از وجه ثبت نام نهایی کسر خواهد شد و در نتیجه بار مالی جدیدی برای نویسندگان مقالاتی که پذیرفته می‌شوند ایجاد نمی‌کند. در صورتی که مقاله رد شود، این وجه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. بدین ترتیب، نویسندگانی که مقالات آنها بررسی و رد شده نیز در هزینه‌های کنفرانس مشارکت کرده‌اند. همچنین در صورتی که نویسندگان مقالات رد شده بخواهند بعداً به عنوان شرکت‌کننده عادی در کنفرانس ثبت‌نام کنند، باز هم این مبلغ از ثبت‌نام نهایی آنها کسر خواهد شد.

مراحل ارسال مقاله:

1- ثبت نام در سایت ارسال مقاله
2- Upload گواهی پرداخت هزینه حق داوری به مبلغ 600 هزار ریال
3- مشخص کردن موضوع اصلی مقاله و دو موضوع فرعی برای آن.
4- Upload فایل PDF مقاله کامل (صرفنظر از آنکه در Latex و یا word تهیه شده باشند.)
5- آماده سازی و تایپ چکیده انگلیسی (برای مقالات انگلیسی و فارسی) در سایت ارسال مقاله.

نحوه پرداخت:

مبلغ حق داوری به میزان 600هزار ریال (معادل شصت هزار تومان) را به حساب "انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر" به یکی از طرق زیر پرداخت نموده و رسید واریزی را scan و در سایت ارسال مقاله Upload نمایید.
  • شماره کارت 6037991199509955 قابل پرداخت از هر عابر بانک به صورت کارت به کارت.
  • مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی شعبه کوی دانشجویان دانشگاه به شماره 0105565890002 به نام انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر.
  • از طریق اینترنت با شماره شبا برای خدمات بانکی ساتنا IR580170000000105565890002

الگوهای تهیه مقاله:

فارسی الگوی نمونه (Word 97-2003) ----
انگلیسی الگوی نمونه (Word 97-2003) الگوی نمونه (Latex)