نشانی : تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دبیرخانه کنفرانس
کدپستی: 1983963113
تلفن: 29904146 – 22431800
فکس: 22431800
پست الکترونیکی: mvip2015@sbu.ac.ir