اولین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – بیرجند - دانشگاه بیرجند (1379)

دومین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – تهران- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1381)

سومین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – تهران - دانشگاه تهران (1383)

چهارمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – مشهد- دانشگاه مشهد (1385)

پنجمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران –تبریز – دانشگاه تبریز (1387)

ششمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – اصفهان- دانشگاه اصفهان (1389)

هفتمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران (1390)

هشتمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران – زنجان، دانشگاه زنجان (1392)